Donationsordning

Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet har i lighed med universiteterne i København og Odense en donationsordning, som gør det muligt for danske borgere at donere sig til videnskab, forskning og undervisningsbrug ved lægeuddannelsen.

Midlertidigt stop for oprettelse af nye donortestamenter

Da vi 2018 har oplevet ekstraordinær stor interesse for at tilmelde sig som donor, bliver vi desværre nødt til midlertidigt at lukke for oprettelse af nye donortestamenter.

Det betyder, at man i øjeblikket ikke vil kunne få tilsendt en testamentarisk erklæring til udfyldelse, og dermed oprette sig som donor. 

Det vil fremgå af denne hjemmeside, når det igen er muligt at tilmelde sig som donor.

Bemærk: hvis en testamentarisk erklæring er modtaget, og man derfor er oprettet som donor, så modtages den afdøde som ønsket.

Kontakt os for nærmere oplysninger

Kontakt os på telefonnummer 87 16 71 71, hvis du har spørgsmål eller for at rekvirere en testamentarisk erklæring til brug for donation af legeme til videnskaben på Aarhus Universitet.

Kontaktpersoner:

  • Konservator Esben Thorup Boel
    Telefon: 87 16 76 27 
  • Konservator Michael Severin Haslund
    Telefon: 87 16 76 68/ 60 20 26 06
  • Konservator Carina F.O. Leerhøy
    Telefon: 87 16 76 68/ 60 20 26 43

Vejledning til testamentarisk erklæring

Generelle bemærkninger

En testamentarisk erklæring (erklæring om donation) anerkendes som gyldig, når den person, der afgiver erklæringen - på tidspunktet for dens afgivelse - må antages at være i stand til at forstå den trufne disposition, og erklæringen er afgivet efter det fyldte 18. år.

Det er ønskeligt, at Deres nærmeste pårørende / evt. Deres egen læge / sygehus eller plejehjem er vidende om denne testamentariske erklæring og er blevet bedt om at underrette instituttet ved dødsfald.

Undersøgelsen af det afdøde legeme tager tid, hvorfor tidsrummet mellem dødens indtræden og urnenedsættelsen / jordfæstelsen oftest er længere end normalt. Det kan vare fra få uger op til 2 år.

Donationen kan fra Deres side til enhver tid ophæves ved henvendelse til instituttet. Ligeledes må instituttet forbeholde sig ret til at kunne annullere donationen, når særlige forhold gør sig gældende. Dette kan fx omfatte dødsfald uden for landets grænser, særligt smitsomme sygdomme, større kirurgiske indgreb på legemet, udtalt overvægt eller andre specielle omstændigheder. Hvis Deres donation ikke skulle kunne gennemføres, gør det ikke Deres ønske herom mindre vigtigt eller instituttet mindre taknemmelig for donationen.

Anonymiteten vedrørende donationen overholdes naturligvis strengt fra instituttets side. Dette gælder både i donators livstid og ved opbevaring af det døde legeme på instituttet.

Bemærkninger vedrørende den tilsendte blanket

For at forebygge enhver form for misforståelse bedes De udfylde alle punkter omhyggeligt og enslydende i de to fremsendte testamentariske erklæringer. Efter at erklæringerne er blevet underskrevet, returneres begge erklæringer i den medfølgende frankerede kuvert. Efter journalisering vil den ene erklæring blive returneret til Dem til opbevaring hjemme sammen med et donorkort, som er beregnet til at bære på sig. Den anden erklæring arkiveres på instituttet.

De bedes anføre under punkt 6, om urnen eller kisten til sin tid ønskes nedsat på nogen bestemt kirkegård eller om andre specielle forhold gør sig gældende. Hvis De ikke har særlige ønsker, vil instituttet lade urnen nedsætte i fællesgrav på en kirkegård i Aarhus. I følge loven skal erklæringen underskrives af to myndige vitterlighedsvidner (punkt 10). Er der kun ét vitterlighedsvidne, skal dette være donators egen læge.

Forholdsregler ved dødsfald

Det er af stor betydning, at afdøde donator overføres relativt hurtigt til instituttet, som derfor snarest efter dødsfaldet bedes underrettet på tlf. 8716 7171. Udenfor instituttets normale arbejdstid kan der ringes til Begravelse Danmark,tlf. 8612 5895.

Hvis højtidelighed ønskes inden transporten til instituttet, anmoder instituttet om, at denne finder sted så hurtigt som muligt - helst indenfor et døgn efter dødsfaldet.

Den begravelseshjælp, der anvises fra kommunen, samt evt. fra ligbrændingsforening, privat sygeforsikring eller fagforening, skal udbetales til den begravelsesforretning, som instituttet anviser. Da omkostningerne ved urnenedsættelsen / jordfæstelsen er større end begravelseshjælpen, betaler instituttet de meromkostninger, som vedrører udgifter til transport i Jylland til instituttet og fra instituttet til kremering i Aarhus. Desuden kiste og køb, forsendelse og nedsættelse af urne samt honorar til bedemand.

Instituttet kan således ikke påtage sig øvrige udgifter omkring begravelsen, fx til kremering, blomster og annoncer, samt køb, fornyelse og vedligeholdelse af gravsted eller gravsten og ej heller for andre begravelsesformer end urnenedsættelse. Dette gælder også den ekstra afgift, som pålægges, hvis man - uden at være medlem af folkekirken - ønsker urnen nedsat på en af folkekirkens kirkegårde (punkt 2).

Yderligere oplysninger vedrørende fremgangsmåden ved donation, eller hvad denne indebærer, gives gerne af instituttet ved henvendelse på tlf. 8716 7171.

Kontakt

Donationsordningen
Institut for Biomedicin

Aarhus Universitet
Wilhelm Meyers Allé 3
Bygn. 1233-34
8000 Aarhus C

Telefon: 87 16 71 71  

Overordnet ansvarlig

Professor Annemarie Brüel
E-mail: mb@biomed.au.dk